gattc_event_ind_handler是个什么事件? • 尝试用ble_simple_central连接一个蓝牙额温枪,从调试串口可以得到额温枪的测量值:
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 30 43 0d
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 31 43 0d
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 31 43 0d
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 31 43 0d
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 31 43 0d
  gattc_event_ind_handler: 5e 30 30 30 30 33 36 2e 36 43 0d
  “gattc_event_ind_handler”是个什么事件?BLE中心设备怎么捕捉这个事件?